Management Policy

                         The Fujikura Group Anti-Corruption Policy

 ประธานและกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้สมาชิกทุกคนของกลุ่มฟูจิคูระต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ในทุกสถานการณ์

      1. ข้อห้ามในการปฏิบัติทุจริต

(1) สมาชิกกลุ่มฟูจิคูระและบุคคลทุกคน บริษัทต่างๆและกลุ่มบุคคลต่างๆซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามของกลุ่มฟูจิคูระในฐานะผู้รับมอบฉันทะหรือตามสัญญาเช่น สัญญามอบหมายธุรกิจ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ตัวแทน“)จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตในทุกๆประเทศและเขตพื้นที่ๆมีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจสมาชิกกลุ่มฟูจิคูระและตัวแทนจะไม่ให้หรือรับเงินหรือของขวัญ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เงิน” เป็นต้น) กับหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น หรือภาคเอกชนหรือประชาชนอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายต่อต้านการทุจริตหรือสมรู้ร่วมคิด กระตุ้นหรือช่วยเหลือในการให้หรือรับเงินอันเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

(2) กลุ่มฟูจิคูระจะใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้ตัวแทนต่างๆปฏิบัติตามนโยบายนี้

(3) ตาม ข้อ (1) ข้างต้น ห้ามมิให้กลุ่มสมาชิกฟูจิคูระปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

ละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริต เป็นต้น  การกระทำโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายต่อต้านการทุจริต ถึงแม้ว่ากฎหมายอาจ แตกต่างกันตามประเทศหรือเขตพื้นที่อื่นๆ

(ก) การให้หรือเสนอหรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น เพื่อจุดประสงค์ให้เกิดการกระทำหรือการเพิกเฉยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เพื่อรับผลกำไรหรือ ผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆอันไม่สมควร

(ข) การให้หรือการเสนอหรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น เพื่อจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านี้กระทำการหรือเพิกเฉยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ อันเกี่ยวกับหน้าที่อันพึงกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆเหล่านั้นเพื่อรับผลกำไรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆอันไม่สมควร

(4)  สมาชิกกลุ่มฟูจิคูระต้องไม่กระทำการต้องห้ามต่างๆ ตาม ข้อ (1) และข้อ (3) ดังกล่าวข้างต้นผ่านบุคคลที่สาม เช่น บริษัทการค้า หน่วยงาน ที่ปรึกษา นายหน้า   คู่ค้าในท้องถิ่นของกิจการค้าร่วม ผู้รับเหมาหรือลูกค้า

      2. การบันทึกที่ถูกต้อง

     สมาชิกกลุ่มฟูจิคูระจะต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในทุกกรณี  สมุดบัญชีและการบันทึกต่างๆจะต้องได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและจะต้องไม่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

      3. การรายงาน

     บุคคลใดๆในกลุ่มฟูจิคูระที่ทราบถึงการละเมิดต่อนโยบาย และผู้จัดการที่ได้รับรายงานจากผู้ที่ทราบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ๆจะต้องรายงานการละเมิดนั้น รายงานจะถูกส่งไปถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรง และหรือฝ่ายกฎหมายของบริษัท ฟูจิคูระ

      4. บทบาทของผู้จัดการ

     นโยบายนี้จำเป็นที่จะต้องให้ผู้จัดการทุกคนที่กลุ่มบริษัทฟูจิคูระแสดงบทบาทที่สำคัญเป็นพิเศษ จะต้องตระหนักถึงบทบาทของพวกตนในการดูแลและจัดการองค์กรและสมาชิกของพวกตนให้เกิดความสอดคล้องกัน

      5. การติดตามตรวจสอบ

       กลุ่มบริษัทฟูจิคูระมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินนโยบายนี้ให้เป็นไปตามการตรวจสอบภายในหรือไม่ เช่น เรื่องเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผ่านวิธีการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลและการจัดการตามที่กล่าวถึงในข้อ 4 ข้างต้น

      6. บทลงโทษและปรัชญาของบริษัท ฟูจิคูระ จำกัด

   สมาชิกกลุ่มบริษัทฟูจิคูระที่ได้รับการยืนยันว่ามีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตและหรือนโยบายนี้อาจจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์เช่นถูกดำเนินการทางวินัย

หากสมาชิกกลุ่มบริษัทฟูจิคูระถูกกระทำให้เกิดความกังวลใจจากสมาชิกกลุ่มบริษัทฟูจิคูระที่ละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตและหรือนโยบายนี้    ทางกลุ่มฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆจากสมาชิกกลุ่มผู้ที่ละเมิดนโยบายนี้ได้


24 May 2023

Viewed 3854 times