Why work with us

DDK Happy Workplace Concept

นโยบายผู้บริหาร

     บริษัทดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นว่าการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การจะสร้างองค์กรให้เติบโตและดำรงอยู่ต่อไปได้นั้น พนักงานจะต้องมีความสุขในการทำงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุข โดย ได้ทำการกำหนด แผนกิจกรรมภายใต้นโยบายตัวนี้ และจะทำการสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างสุดความสามารถ

 

Happy Body (สุขภาพดี)

     บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยกำหนดให้พนักงานได้ออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน , จัดให้มีสนามกีฬาเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย อาทิเช่น สนามฟุตบอล , สนามตระกร้อ โต๊ะปิงปอง และมีโปรแกรมการการแข่งขันกีฬาภายในให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี  ตลอดทั้งตรวจติดตามสุขภาพของพนักงานผ่านโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน

    

 

Happy Heart (น้ำใจงาม)

     การปลูกฝังให้พนักงานมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อคนในสังคมร่วมกัน  นับเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันนี้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนต่อการแบ่งปันน้ำใจต่อกัน โดยผ่านโครงการบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานี , การร่วมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา และ แบ่งปันน้ำใจโดยการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

    

 

Happy Relax (ผ่อนคลาย)

     ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม สันทนาการ ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานอาทิเช่น การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่  , กิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ เพื่อปลูกฝังการทำงานเป็นทีมร่วมกันโดยผ่านกิจกรรม Walk Rally, กิจกรรมละเล่นเพื่อสนับสนุนประเพณีนิยมต่างๆ  อาทิเช่นการแข่งขันตำส้มตำ   การประกวดร้องเพลง เป็นต้น

    

 

Happy Brain (การหาความรู้และพัฒนาตนเอง)

     บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อเป้าหมายที่รับผิดชอบ ทั้งการฝึกอบรมภายใน และเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการในการประเมินความรู้ ทักษะ ของเฉพาะตำแหน่งงาน เพื่อกำหนดเป็นแผนงบประมาณประจำปี

    

 

Happy Soul (คุณธรรม)

     บริษัทฯ  มีความมุ่งมั่น ให้เกิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการทำงาน   โดยสนับสนุนให้เกิดแผนงานในการส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนา และนำเอาหลักของศีลธรรมจรรยาที่ดีงามมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีกิจกรรมทางศาสนาในวันครบรอบก่อตั้งบริษัท ฯทุกปี  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ประเพณีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน , การบริจาคเพื่อการทำนุบำรุงศาสนา ตลอดทั้งจัดให้มีโปรแกรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา และถือศีล

    

 

Happy Money (ใช้เงินเป็น)

     เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความมัธยัสถ์  รู้จักการหารายได้เพิ่มพูนให้กับตนเอง รู้จักใช้  รู้จักเก็บ อันจะนำมาซึ่งภาวะปลอดหนี้   บริษัทฯ จึงมีโครงการตลาดนัดถนนคนเดิน ของดีดีเค เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำสินค้ามือสอง หรือสินค้าที่พนักงานผลิตขึ้นมาเอง มาจำหน่ายให้กับเพื่อนๆ ในบริษัท และ เปิดโอกาสให้ร้านค้าภายนอกเข้ามาจำหน่ายสินค้าให้กับพนักงานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด  นอกจากนั้นบริษัทยังมีการจัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าอาหารให้กับพนักงานในแต่ละระดับ และ สนับสนุนโรงอาหารที่จำหน่ายอาหารในราคาถูกให้กับพนักงาน 

    

 

Happy Family (ครอบครัวดี)

     สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันหลัก และมีความสำคัญกับพนักงานทุกคน หากพนักงานมีครอบครัวที่อบอุ่น และ แข็งแรงแล้ว พนักงานก็จะมีความสุขและมีกำลังใจที่ดีในการทำงาน ดังนั้นองค์กร จึงเห็นความสำคัญ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักและความผูกพันในวันพ่อและวันแม่ทุกปี เช่นกิจกรรมประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึงความรักของ พ่อ-แม่-ลูก    มีนโยบายในระดับการจัดการ เพื่อช่วยเหลือ พนักงานและครอบครัว   อาทิเช่น การจัดสวัสดิการในการดูแลครอบครัวของพนักงานในเรื่องของงบประมาณค่ารักษาพยาบาล , เงินช่วยเหลือในงานมงคลสมรส , การดูแลครรภ์ของพนักงาน , ของขวัญแรกเกิด , เงินช่วยเหลือทางการศึกษาบุตร  ตลอดทั้งสวัสดิการช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรมทั้งของพนักงานและครอบครัว

  

 

Happy Society (สังคมดี)

     จากนโยบายในเรื่องการกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร  การให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมได้ถูกกำหนดให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องในทุกปี ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลด้อยโอกาสในสังคม , การสนับสนุนต่อการศึกษา ,การรักษาสภาพแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ และการลดภาวะมลพิษต่างๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรม CSR ของบริษัท มาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิเช่น กิจกรรมการสร้างบ่อปลา เพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน, กิจกรรมการปลูกป่า, กิจกรรมการสร้างฝาย, การเก็บขยะชายหาด

    

 

     


21 April 2017

Viewed 3586 times