RBA Policy

RBA POLICY

นโยบายหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (RBA)

            บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ (RBA) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณอันประกอบด้วย ด้านแรงงาน , สุขภาพและความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม , จริยธรรม และระบบ การจัดการ ตามข้อกำหนดของ RBA ทั้งนี้บริษัทฯจะดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆทั้งของลูกค้า สังคม การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามระบบ

A. แรงงาน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อความเจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์กรและการพัฒนาสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงเล็งเห็นว่า จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดำเนินการในการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า วิสัยทัศน์และพันธะกิจขององค์กร จะบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ที่มุ่งเน้นการดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการส่งเสริมคุณภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯจะดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆทั้งของลูกค้าและสังคม อันมีเจตนาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชน

B. สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน และปกป้องสภาพแวดล้อม ในการทำงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายฯ นี้ เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบให้มีการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน

นโยบายด้านสุขภาพอนามัย

1. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานในทุกกรณี

2. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัย แก่ลูกค้าหรือ ผู้รับบริการ

3. บริษัทฯ จะดูแลสถานที่ทำงานให้สะอาด และถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

นโยบายด้านความปลอดภัย

1. บริษัทฯ จะลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน และจะป้องกันอุบัติเหตุใดๆ อันอาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ

2. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานทั้งด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรม

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสิทธิในการเสนอแนะปรับวิธีการทำงานให้ปลอดภัย และให้ความร่วมมือในโครงการ ความปลอดภัย

นโยบายด้านสภาพแวดล้อม

1. บริษัทฯ จะป้องกันมิให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นอันตราย ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. บริษัท ฯ จะปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อม

C. สิ่งแวดล้อม

ดีดีเค (ประเทศไทย ) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรรวมทั้งการลดและป้องกัน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่เน้นด้านคุณภาพของบริษัท ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่อไปนี้คือ

1. ควบคุมกระบวนการผลิตในด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า, กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด

2. จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ป้องกันและลดมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมทั้งการลดและเลิกใช้สารที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของลูกค้า

4. ตอบสนองความต้องการ และเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า ภายใน และภายนอก อยู่เสมอ

5. ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายในบริษัทให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC)

D. จริยธรรม

บริษัทฯ ยึดถือมาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย:

1. ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ต้องรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ในทุกๆขั้นตอนของธุรกิจ

2. ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ต้องไม่มีการเสนอให้ หรือ ยอมรับ สินบน หรือ การกระทำอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมเพื่อสร้างความได้เปรียบ

3. การเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย วิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจโครงสร้าง สถานะและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท ต้องได้รับการเปิดเผยตามระเบียบและแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ห้ามปลอมแปลงบันทึกข้อมูลหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติ

4. ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องได้รับความเคารพในสิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้จะต้องถูกปกป้อง

5. การดำเนินธุรกิจ การโฆษณาและการแข่งขันที่เป็นธรรม ต้องรักษามาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม ต้องมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า

6. การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้ ต้องมีแผนงานเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ให้ข้อมูลกรณีมีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร

7. การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ มีนโยบายที่สมเหตุผลในการหาแร่ธาตุแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทองคำ ที่นำมาใช้ ในการผลิตสินค้า ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่งครัดในการหาแหล่งที่มาและลำดับห่วงโซ่ ของการคุ้มครองแร่ธาตุเหล่านี้ และแสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะที่มีให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าร้องขอ

8. ความเป็นส่วนตัว ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามความคาดหมายและด้วยเหตุผลอันควรของผู้ที่ทำธุรกิจด้วย รวมถึงผู้ส่งมอบ ลูกค้า ผู้บริโภค และพนักงาน

E. ระบบการจัดการ

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะนำนโยบายต่างๆที่มีในองค์กรมาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการการจัดการเชิงระบบที่มีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ลูกค้า การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบ รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายซึ่งนำมากำหนดขั้นตอนกระบวนการที่จำเป็น เช่น การสื่อสาร การจัดการองค์ความรู้ ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนพึงแน่ในและติดตามว่ากระบวนการต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามที่องค์กรกำหนด

 


24 May 2023

Viewed 6666 times